Số thập phân trên bàn tính gẩy

Trong phép cộng và trừ điểm hàng đơn vị phục vụ như là dấu hiệu của một điểm thập phân, và bài toán tính số thập phân thì khá giống tính các số nguyên.

Tuy nhiên, trong phép nhân và chia, bạn không thể dễ dàng tìm thấy các cột đơn vị của

tích và của thương trừ khi bạn biết hai quy tắc quy định vị trí của các

điểm thập phân của tích và hai nguyên tắc khác quy định vị trí thập phân của

thương số. Bốn quy tắc  được giải thích tốt nhất và minh họa trong các cập số đối xứng

Cặp đầu tiên của quy tắc áp dụng cho số nguyên hoặc hỗn hợp số thập phân, và cập thứ hai là số thập phân.

Quy tắc A. Khi hệ số nhân là một số nguyên hoặc một số thập phân hỗn hợp, cột đơn vị của tích di chuyển về bên phải của số bị nhân với số cột bằng số cột chứa các chữ số nguyên của số nhân cộng thêm 1.

Quy tắc B. Khi số chia là một số ngguyên hoặc một số thập phân, cột đơn vị của

thương di chuyển bên trái của cột mốc đơn vị của số bị chia với số cột bằng với số chữ số nguyên của số chia cộng thêm 1.

Quy tắc C. Khi số nhân là một số thập phân, số có giá trị ký hiệu đầu tiên là vị trí

hàng chục, chữ số cuối cùng của sản phẩm được hình thành trên cột đầu tiên bên phải

chữ số cuối cùng của số bị nhân. Gọi là cột cơ bản. Sau đó, mỗi lần nhân giá trị của

số nhân này là giảm một cột, chữ số cuối cùng của sản phẩm được chuyển bởi một

cột bên trái của cột cơ bản này.

Quy tắc D. Khi số chia là số thập phân trị số được ký hiệu đầu tiên là cột hàng chục, chữ số cuối cùng của thương được hình thành trên cột đầu tiên bên trái của số cuối cùng

của số bị chia. Gọi là cột cơ bản. Sau đó, mỗi lần chia giá trị của số chia giảm một cột, chữ số cuối cùng của thương chuyển tới một cột bên phải của cột cơ bản.

VD1:  (A) 4×2 =8 ; (B) 8/2= 4

tpvd1

Như đã thấy trong sơ đồ đầu tiên ở trên, cho thấy vị trí của số nhân (Rod A),

Số bị nhân (Rod D), và kết quả (Rod F), khi hệ số nhân là một số một chữ số,

Cột đơn vị của sản phẩm di chuyển bằng hai cột bên phải của số bị nhân. Trong

Nói cách khác, các chữ số cuối cùng của sản phẩm được hình thành trên que thứ hai bên phải mà

của nhơn.

Như đã thấy trong sơ đồ thứ hai ở trên, cho thấy vị trí của số chia (Rod A),

Số bị chia (Rod F), và thương (Rod D), khi số chia là số một chữ số, cột đơn vị của thương di chuyển bằng cột bên trái của của số bị chia. Nói cách khác,

các chữ số cuối cùng của các thương được hình thành trên que thứ hai bên trái của của số bị chia.

VD2: (A) 25×15 = 375; (B) 375/15= 25

Sơ đồ đầu tiên dưới đây cho thấy rằng khi số nhân là một số có hai chữ số,

chữ số cuối cùng của kết quả được hình thành trên cột thứ ba bên phải của số bị nhân.

Sơ đồ thứ hai dưới đây cho thấy rằng khi số chia là một số có hai chữ số, chữ số cuối cùng của thương được hình thành trên cột thứ ba bên trái của của số bị chia.

tpvd2

VD3: (A) 405 X 123 = 49 815 (B) 49 815 / 123 = 405

tpv3

Sơ đồ đầu tiên ở trên cho thấy rằng khi số nhân là số có ba chữ số, chữ số cuối cùng của kết quả được hình thành trên cột thứ tư bên phải của số bị nhân.

Sơ đồ thứ hai cho thấy rằng khi số chia là ba chữ số. Chữ số cuối cùng của

thương được hình thành trên cột thứ tư bên trái của của số bị chia.

Lưu ý về Ví dụ 3 (B): Trong trường hợp số bị chia được chia từ số chia với bốn

Cột trống, như trong ví dụ này, kết quả thương được phân biệt rõ ràng với

số chia, vì hai que trống còn lại giữa chúng, do đó:

tpv3-1

Nhưng nếu số bị chia được chia ra từ số chia với ba cột bỏ trống,

thương số sản xuất sẽ khó có thể phân biệt với số chia, vì chỉ có một

cột trống còn lại giữa chúng. Do đó:

tpv3-2

Từ ví dụ này bạn sẽ thấy rằng trong trường hợp giá trị thứ hai của thương được tính, các thương hầu như không phân biệt được với số chia. Vì vậy, luôn là một lợi thế

để thiết lập số chia cột thứ năm thay vì thanh thứ tư bên trái của số bị chia.

VD4: (A) 34 x 1.2 = 40.8 (B) 40.8 / 1.2 = 34

tpv4

Quan sát biểu đồ đầu tiên ở trên, và bạn sẽ thấy rằng khi số nhân là một hỗn hợp

số, chữ số nguyên cuối cùng của kết quả di chuyển về bên phải của số bị nhân bằng với số chữ số của số nhân cộng thêm 1.

Quan sát sơ đồ thứ hai, và bạn sẽ thấy rằng khi số chia là một phân số.

Chữ số nguyên cuối cùng của các thương di chuyển bên trái của số bị chia bằng với số cột số nguyên của số chia cộng thêm 1.

VD5: (C) 32 x 0.4 =12.8 (C’) 98 x 0.32 = 31.36

(D) 12.8 / 0.4 = 32 (D’) 31.36 / 0.32 = 98

tpv5

Sơ đồ C và C ‘ ở trên chỉ ra rằng khi số nhân là số thập phân, cái có giá trị thể hiện đầu tiên ở vị trí hàng chục, chữ số nguyên cuối cùng của  kết quả được thể hiện trên cột đầu tiên bên phải của số bị nhân.

Sơ đồ D và D ‘ trên cho thấy khi số chia là số thập phân, cái có giá trị thể hiện đầu tiên trên vị trí hàng chục, chữ số nguyên cuối cùng của thương được thể hiện trên cột đầu tiên bên trái của số bị chia

VD6: (C) 32 x 0.04 = 1.28 (C’) 98 x 0.032 = 3.136

(D) 1.28 / 0.04 = 32 (D’) 3.136 / 0.032 = 98

tpv6

Sơ đồ C và C ‘ thể hiện ở trên cho thấy rằng khi số nhân là một số thập phân, số có giá trị được thể hiện đầu tiên trên cột hàng trăm, chữ số nguyên cuối cùng của kết quả được hình thành trên nhiều cột nơi số bị nhân được đặt.

Sơ đồ D và D ‘hiển thị trên cho thấy rằng khi số chia là số thập phân, cái mà giá trị thể hiện đầu tiên nằm ở vị trí hàng trăm, chữ số nguyên cuối cùng của thương được thể hiện trên nhiều cột nơi số bị chia được đặt.

VD7: (C) 32 x 0.004 = 0.128 (C’) 98 x 0.0032 = 0.3136

(D) 0.128 / 0.004 = 32 (D’) 0.3136 / 0.0032 = 98

tpv7

Sơ đồ C vàC’ phía trên cho thấy rằng khi nhân là một số thập phân, cái có giá trị đầu tiên thể hiện ở vị trí hàng ngàn, chữ số nguyên cuối cùng của kết quả thể hiện trên cột đầu tiên bên trái của chữ số nguyên cuối cùng của số bị nhân.

Sơ đồ D và D ‘cho thấy khi số chia là số thập phân, số mà giá trị thể hiện đầu tiên trên vị trí hàng ngàn, chữ số nguyên cuối cùng của thương được thể hiện trên cột đầu tiên bên phải của chữ số nguyên cuối cùng của số bị chia.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *