Bạn vui lòng đăng nhập để xem nội dung.

Việc đăng ký yêu cầu bạn phải có email và tạo một mật khẩu.

Qua Email bạn đăng ký, web có thể gửi những thông tin về nội dung mới, thông báo thông tin tức, thống kê, nghiên cứu, hướng dẫn kỹ năng, những thông tin có giá trị, ... định kỳ (nếu có). Đồng thời những thông tin chuyên biệt đều có sự chấp thuận của bạn trước khi gửi.

Tôi rất ghét bị Spam mail. Vì vậy mail bạn nhận đều từ mail cá nhân (của tôi). 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *