Số có 3 chữ số hoặc hơn với cách nhân trên bàn tính gẩy

Những trình tự được đăng trong các bài cách nhân trên bàn tính gẩy cũng là nội dung của các cấp độ khác nhau. Phần này là nội dung cuối cùng của phép nhân. Bạn có thể tham khảo hoặc thực hành trên bàn tính những bài tập dạng này nếu muốn. Vấn để quan trọng là phải nắm chắc các nguyên lý của phép nhân. Nếu có chỗ nào còn gúc mắc hãy quay lại bài trước

theo link: https://superhumanvn.com/phat-trien/tu-hoc-ban-tinh-gay-phep-nhan-2-chu/

để tìm hiểu.

Dù cho có bao nhiêu chữ số trong số nhân, Nguyên tắc của phép nhân vẫn như trong bài phép nhân một số có 2 chữ số. Bạn chỉ cần hiểu rằng bạn không nhầm lẫn trật tự của phép nhân và những cột được đặt kết quả.

VD 7: 37×432 = 15984

B1: đặt 37 trên FG với cột G là cột đơn vị, và đặt 432 trên ABC. Hình 106.

B2: nhân 7 của 37 vời số 4 của 432, đặt kết quả 38 trên HI. Hình 107.

B3: nhân tiếp 7 cho 3 của 432. Đặt kết quả 21 trên IJ. Việc này cho tổng 301 xuất hiện trên HIJ. Hình 108.

B4: nhân tiếp 7 cho 2 của 432. Đăt kết quả 14 trên JK và xóa 7 ở G. Việc này cho tổng 3024 trên cột HIJK. Hình 109

B5: nhân 3 của 37 với 4 của 432 . đặt 12 trên GH việc này cho tổng 15024 trên GHIJK. Hình 110

B6: nhân tiếp 3 với 3 của 432. Đặt kết quả 9 trên I. Việc này cho ra tổng 15924 trên GHIJK. Hình 111

B7: nhân 3 của 37 với 2 của 432. Đặt kết quả 6 trên J và xóa 3 (cột F). Việc này làm xuất hiện  GHIJK 1 tổng 15984. Đây cũng là đáp án. Hình 112

VD8: 78×503 = 39234

B1: đặt 78 trên FG. Lấy G làm cột đơn vị. Đặt 503 trên ABC. Hình 113

B2: nhân 8 của 78 với 5 của 508 đặt 4 của kết quả 40 trên H. Hình 114

B3: nhên tiếp 8 với 3 của 503. Đặt kết quả 24 trên JK và xóa 8 (cột G). Việc này cho tổng trên HIJK. Trong lúc đặt kết quả giữ cột I như là số liệu thứ 2 của phép nhân 503 với 0. Nói cách khác. Kết quả phải được được trên JK thay vì trên IJ. Hình 115

B4: nhân 7 của 78 với 5 của 503. Đặt kết quả 35 trên GH. Việc này cho 1 tổng 39024 trên GHIJK. Hình 116

B5: nhân tiếp 7 của 78 với 3 của 503. Đặt kết quả 201 trên IJ thay vì trên HI, vì số liệu thứ 2 của 503 nhân với 0. Xóa 7 cột F. Việc này cho trên GHIJK 1 tổng 39234. Đây cũng là đáp án. Hinh 117

Bài tiếp theo: https://superhumanvn.com/phat-trien/phep-chia-tren-ban-tinh-gay/

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *