Phép chia số có 2 chữ số

Nội dung tự học bàn tính gẩy với phép chia số có hơn 2 chữ số này là phần tiếp theo của bài viết cách thể hiện phép chia.

Để quay lại bài trước vui lòng

theo link: https://superhumanvn.com/phat-trien/phep-chia-tren-ban-tinh-gay/

VD4: 552/23 = 24

B1: đặt 552 trên GHI với 2 như là cột mốc hàng đơn vị và đặt 23 trên AB (hình 128).

B2: so sánh 2 của 23 với 5 trong 552, 2 chia từ 5 là 2. Đặt thương 2 trên E, cột thứ 2 phía bên trái 5 của số 552. Tiếp theo nhân 2 của 23 với thương 2 và trừ kết quả 4 từ 5 trên G. Việc này để lại 1 trên G (hình 129).

B3: nhân 3 của 23 với cùng thương 2 và trừ kết quả 6 từ 15 trên GH. Việc này để lại 9 trên H (hình 130).

B4: so sánh 2 của 23 với 9 trên H. 2 chia từ 9 bằng 4. Đặt giá trị thưỡng trên F. Tiếp theo nhân 2 của 23 với giá trị thương 4 và trừ kết quả 8 từ 9 trên H. Việc này để lại 1 trên H (hình 131).

B5: nhên 3 của 23 với 4 và rừ 12 từ 12 còn lại trên HI. Việc xóa HI và để lại kết quả 24 trên EF (hinh 132)

VD5: 6308/ 83 = 76

B1: đặt 6 308 trên GHIJ với J xem như là cột đơn vị. Đặt 83 trên AB (hình 133)

B2: so sánh 8 của 83 với 6 của 6308. 8 không chia được từ 6. Vì vậy so sánh 8 với 63 của 6308. 8 chia từ 63 là 7 lần. Đặt 7 trên F. Cột đầu tiên bên trái của 6 của 6038. Tiếp theo nhân 8 trong 83 với 7 và trừ kết quả 56 từ 63 trên GH. Việc này cho kết quả 7 trên H (hình 134).

B3: nhân 3 của 83 với thương 7 và trừ kết quả 21 từ 70 trên HI. Việc này làm 49 xuất hiện trên HI (hình 135).

B4: so sánh 8 của 83 với 49 trên HI. 8 chia từ 49 là 6. Đặt thương 6 trên G. Tiếp theo nhân 8 của 83 với 6 và trừ kết quả 48 từ 49 trên HI. Để lại 1 trên I (hình 136).

B5: nhân 3 của 83 với cùng thương 6, và trừ kết quả 18 từ 18 trên IJ. Việc này làm xóa IJ và để lại kết quả 76 trên FG (hình 137)

Chú ý:

Trong trường hợp số chia là số có 2 chữ số, đừng lo lắng về việc so sánh số có 2 chữ số của số chia với 2 hay 3 chữ số của số bị chia để tìm ra thương chính xác trong tâm trí.

Đơn giản chỉ cần so sánh chữ số đầu của số chia vơi số đầu của số bị chia. Khi số đầu của số chia lớn hơn số đầu của số bị chia hãy so sánh nó với 2 chữ số đầu của số bị chia.

Trong trường hợp thương tìm ra nhưng không chính xác, sửa lại nó bằng phương pháp được hướng dẫn trong ví dụ  6,7 và 8 thay vì tự làm rối mình trong tư duy tính toán.

Điều này làm nên hầu hết lợi ích cốt yếu của bàn tính, Tiến trình tính toán hoàn chỉnh luôn tối thiểu hóa công sức và kinh nghiệm sẽ có thể giúp bạn tìm ra thương số với 1 lần liếc qua.

VD 6: 4698/54 = 87

Ví dụ này chỉ cách làm thế nào để tiến trình thực hiện phép chia phải đảo ngược khi một giá trị thương quá lớn được sử dụng.

B1: đặt 4698 trên GHIJ với J là cột mốc đơn vị và đặt 54 ở AB (hình 138).

B2: 5 của 54 sẽ không chia được từ 4 của 4698, vì vậy so sánh 5 với 46 trong 4698. 5 chia từ 46 là 9. Giờ giả sử bạn vừa thử 9 như là thương số thay vì đúng ra là 8 và bạn đặt nó trên F. Sau đó bạn sẽ nhân 5 của 54 với 9 và trừ kết quả 45 từ 46 trên GH. Việc này để lại 1 trên H. Tiếp theo nhân 4 của 54 với 9 bạn sẽ nhận ra rằng kết quả 36 lớn hơn 19 còn lại trên HI và cái bàn phải thử là một giá trị thương số phải nhỏ hơn 9 (hinh 139)

B3: để xem lại giá trị thương không đúng 9 từ 8, trừ 1 từ 9 trên F và bạn sẽ nhận giá trị thương mới 8 trên F. Tiếp theo nhân 5 của 54 với 1. Tức là sự khác biệt giữ thương 9 và thương 8 và cộng kết quả 5 với 1 trên H. Giờ bạn có 6 trên H (hình 140).

B4: nhân 4 của 54 với giá trị thương mới 8 và trừ kết quả 32 từ 69 trên HI. Việc này để lại 37 trên HI (hình 141).

B5: so sánh 5 của 54 với 37 trên HI. 5 chia từ 37 là 7. Vì vậy đặt thương 7 trên G. Tiếp theo nhân 5 của 54 với 7 và trừ kết quả 35 từ 37 trên HI. Việc này để lại 2 trên I (hình 142).

B6: nhân 4 của 54 với cùng thương 7, và trừ kết quả 28 từ 28 còn lại trên IJ. Việc xóa IJ để lại kết quả 87 trên FG (hình 143).

VD7: 1666/17 =98

Ví dụ này chỉ cách làm thế nào bài toán chia hoạt động khi chữ só đầu của cả hai số chia và số bị chia như nhau.

B1: đặt 1666 trên GHIJ với J như là cột mốc đơn vị. Và đặt 17 trên AB (hình 144).

B2: khi chữ số đầu tiên của số chia và số bị chia như nhau (như trong ví dụ này) so sánh chữ số thứ 2 của 2 số chia và bị chia. Như trong tình huống này, nếu chữ số thứ 2 của số bị chia nhỏ hơn của số chia, thử 9 như giá trị thương. Nếu 9 quá lớn thử 8 như trong bước 5 của vị dụ này. Nếu 8 vẫn còn quá lơn tiếp tục thử giá trị thương nhỏ hơn cho tới khi 1 số đúng được tìm ra. Trong trường hợp ví dụ này 9 là giá trị thích hợp nhất được tìm ra.

Bây giờ thử 9 như giá trị thương đặt trên F, cột đầu tiên bên trái của chữ số đầu tiên của số bị chia. Tiếp đến nhân 1 của 17 với 9 và trừ kết quả 9 từ 16 trên GH. Việc này để lại 7 trên H (hình 145).

B3: nhân 7 trong 17 với 9 và trừ kết quả 63 từ 76 trên HI. Việc này để lại 13 trên HI (hinh 146).

B4: 1 của 17 và 1 trên H như nhau. Vì vậy so sánh 7 của 17 và 3 còn lại trên I. 3 nhỏ hơn 7. Vì vậy thử 9 như là giá trị thương và đặt nó trên G. Giờ nhân 1 của 17 với 9 và trừ kết quả 9 từ 13 trên HI. Việc này để lại 4 trên I. Tiếp theo nhân 7 của 17 với 9 bạn sẽ thấy rằng kết quả 63 lớn hơn 46 còn lại trên IJ. Vì vậy bạn sẽ nhận ra rằng bàn phải thử 8 như là giá trị thương (hình 147).

B5: để thay đổi giá trị thương không đúng 9 thành 8, trừ 1 từ 9 trên G. Tiếp theo bạn phải thay đổi số chia trong bước 4. Vì vậy nhân 1 của 17 với 1, khác biệt giữa 9 và 8 và cộng kết quả 1 với 4 còn lại trên I. Sau đó bạn có 5 trên I (hính 148).

B6: nhân 7 của 17 với giá trị thương mới 8 và trừ kết quả 56 từ 56 trên IJ. Việc xóa IJ và để lại kết quả 98 trên FG (hình 149).

Chú ý. Trong trường hợp khi chữ số đầu tiên của cả hai số chia và số bị chia như nhau nếu chữ số thứ 2 của số bị chia lơn hơn số chia. Đặt 1 như giá trị thương trên cột thứ 2 bên trái chữ số đầu tiên của số bị chia. Một trường hợp được cho trong ví dụ 9.

VD8: 7644/84 = 91

 

Ví dụ này chỉ cách làm thế nào phép chia bị thay đổi khi thương số thử quá nhỏ.

B1: đặt 7644 trên GHIJ với J như là cột mốc đơn vị, và đặt 84 trên AB (hình 150).

B2: 8 trong 84 sẽ không chia được từ 7 của 7644. Vì vậy so sánh 8 với 76 của 7644. 8 chia từ 76 bằng 9. Vì vậy bản phải thử 9 như giá trị thương. Giả sư 9 sai bạn phải thử 8 như giá trị thương thay vì 9 và đặt nó trên F. Sau đó bạn sẽ nhân 8 của 84 với 8 và trừ kết quả 64 từ 76 trên GH. Việc này để lại 12 trên GH (hình 151).

B3: nhân 4 của 84 với cùng thương 8 bạn sẽ trừ kết quả 32 từ 124 trên GHI. Sau đó bạn sẽ nhận thấy rằng số còn lại 92 lớn hơn 84 và cái bạn phải đặt thử là 9 một thương số lớn hơn 8 (hình 152)

B4: để thay đổi thương 8 thành 9 cộng 1 vào thương 8 trên cột F. Tiép theo nhân số chia 84 với 1. Khác biệt giữa 2 giá trị thương 8 và 9 và trừ kết quả 84 từ 92 trên HI. Việc này để lại 8 trên I (hình 153).

B5: 8 trong 84 và 8 còn lại trên I là như nhau. Vì vậy so sánh 4 của 84 với 4 còn lại và bạn có thể thấy rằng chúng cũng tương tự. Cho nên , đặt giá trị thương số 1 trên G. Bây giờ nhân 8 của 84 với 1 trừ kết quả 8 từ 8 trên I. Tiếp theo nhân 4 của 84 với 1, trừ kết quả 4 từ 4 trên J. Việc xóa IJ và để lại trhương 91 trên FG (hình 154).

VD9: 3978/234 = 17

B1: đặt 3978 trên HIJK với K là cột mốc đơn vị và đặt 234 trên ABC (hình 155).

B2: so sánh 2 của 234 với  3 trong 3978. 2 chia từ 3 là 1 đặt thương 1 trên F, cột thứ 2 bên trrái của 3 trong 3978. Bây giờ nhân 2 của 234 với giá trị thương số 1 và trừ kết quả 2 từ 3 trên H. Viêc này để lại 1 trên H (hình 156).

B3: nhân 3 của 234 với cùng giá trị thương 1 và trừ kết quả 3 từ 9 trên I. Việc này để lại 6 trên trên I và 167 trên HIJ (hình 157).

B4: nhân 4 của 234 với cùng giá trị thương 4 và trừ kết quả 4 từ 7 trên J. Việc này để lại 3 trên J và 1638 trên HIJK (hình 158).

B5: so sánh 2 của 234 với 16 còn lại trên HI. Giá trị 2 chia từ 16 là 8. Giả sử bạn  thử 8 như giá trị thương thay vì đúng là 7 và đặt nó trên G. Sau đó bạn sẽ nhân 2 với 234 với 8 và trừ kết quả 16 từ 16 trên HI. Việc này làm xóa HI. Tiếp đến nhân 3 của 234 vời 8, bạn sẽ nhận thấy rằng kết quả 24 lớn hơn 3 còn lại trên J và bạn phải thử giá trị thương số nhỏ hơn 8 (hình 159).

B6: để thay đổi giá trị thương không đúng từ 8 thành 7, trừ 1 từ 8 trên G, và bạn có giá trị thương mới 7 trên G tiếp đến nhân 2 của 234 với 1 điều khác biệt giữa giá trị thương 8 và 7 và đặt kết quả 2 trên I giờ bàn có 2 trên I và 234 trên IJK (hình 160).

B7: nhân 3 trong 234 với giá trị thương 7 và trừ kết quả 21 từ 23  trên IJ. Việc này để lại 2 trên J và 28 trên JK (hình 161).

B8: tiếp đến nhân 4 của 234 với cùng giá trị thương mới 7 và trừ kết quả 28 từ 28 trên JK. Việc này làm mất JK và để lại đáp án 17 trên FG (hinh 162).

VD10: 7061/307 =23

 

B1: đặt 7061 trên HIJK với K như là cột mốc đơn vị. Đặt 307 trên ABC, bỏ trống 4 cột giữa 2 số chia và bị chia (hình 163).

B2: so sánh 3 với 307 và 7 của 7061. Bán có thể thấy rằng 3 chia từ 7 bằng 2. Đặt giá trị thương 2 trên F. Tiếp đến nhân 3 của 307 với 2, trừ kết quả 6 từ 7 trên H. Việc này để lại 1 trên H (hính 164).

B3: nhân 7 của 307 với cũng thương 2 và đặt kết quả 14 trên IJ, trừ nó từ 106 trên HIJ. Việc này để lại 92 trên IJ. Từ chữ số thứ 2 của 307 là 0, thấy vậy bạn đặt kết quả 14 trên IJ thay vì trên HI (hình 165).

B4: 3 của 307 chia từ 9 trên I là 3. Vì vậy đặt giá trị thương 3 trên G. Tiếp đếp nhân 3 cửa 307 vời giá trị thương 3 và trừ kết quả 9 từ 9 trên I việc này để lại 21 trên JK (hình 166).

B5: nhân 7 của 307 với cùng giá trị thương 3 và trừ kết quả 21 từ 21 trên JK. Việc này làm xóa JK và để lại kết quả 23 trên FG (hinh 167).

Phần nội dung thực hành trong ngày

Hãy thực hiện những bài toàn chia bất ký cho tới khi bạn quen với phương pháp thể hiện trên bàn tính.

Để đảm bảo có một nên tảng vững chắc trước khi bước bào bàn tính tư duy bạn phải đạt được việc hình dũng rõ và thể hiện số có trên 5 chữ số.

Các mẹo để làm dễ nhớ khi hình dung bàn tính tư duy sẽ được giải thích chi tiết trong nhữ bài riêng lẻ hoặc được cập nhật thêm ở cuối mỗi bài.

 

5 comments

 1. Reply

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog
  and was curious what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a
  pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% sure.
  Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Many thanks

 2. Reply

  Thank you for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your next post thanks once again.

 3. Reply

  At this time I am going to do my breakfast, later than having my breakfast
  coming again to read more news.

 4. Reply

  I will right away snatch your rss as I can’t in finding your email subscription hyperlink
  or newsletter service. Do you have any? Please permit me recognize
  in order that I could subscribe. Thanks.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *