trí nhớ

Sức mạnh của thành tích

Sức mạnh của thành tích Yêu cầu cơ bản giúp bạn mở rộng những dấu mốc thành tích học tập Giới hạn. Mỗi người có một sở trường riêng. Khả năng học tập ở mỗi người khác nhau. Phương pháp ghi nhớ bạn dùng thời phổ thông thường dựa trên cách lập đi lập lại. […]