Điểm sáng – một bé trong nước dùng bàn tính ảo tốt